Friday, 13 January 2006

Zakat Pertanian

ZAKAT PERTANIAN
Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll.
Ketentuan :
• Mencapai nishab 653 kg gabah atau 520 kg jika yang dihasilkan adalah makanan pokok
• Jika selain makanan pokok, maka nishabnya disamakan dengan makanan pokok paling umum di daerah
• Kadar zakat apabila diairi dengan air hujan, sungai, atau mata air, maka 10 %
• Kadar zakat jika diairi dengan cara disiram (dengan menggunakan lat)atau irigasi maka zakatnya 5 %.