Saturday, 14 January 2006

Zakat Simpanan, Tabungan & Diposito

ZAKAT SIMPANAN

Uang simpanan dikenakan zakat dari jumlah saldo akhir bila telah mencapai haul. Besarnya nisab senilai 85 gr emas. Besar zakat yang harus dikeluarkan 2,5 %.

• Zakat simpanan Tabungan Saldo akhir :
Saldo akhir - Bagi hasil/bunga. Besarnya zakat : 2,5 % x saldo akhir

• Zakat Simpanan Deposito Penghitungan sama dengan zakat simpanan Tabungan.